Raportointi sekä Budjetointi ja Ennustaminen monipuolisemmaksi ja vähätöisemmäksi Primavistalla

Näillä Primavistan sisäisen laskennan mukaisilla työkaluilla hoidetaan kätevästi toteumien raportointi, budjettien ja ennusteiden laatiminen sekä tilanteen lähempi analysointi - ilman toistuvaa raskasta käsityötä; ei erillisinä ohjelmistoina vaan yhtenäisenä kokonaisuutena.

Primavista automatisoi sen tietojen keruu-, yhdistely- ja laskentatyön, mikä tehdään kovin yleisesti toistuvana käsityönä excelillä. Yhdistämällä Primavistan seuranta- ja suunnittelutyökalut saadaan suunnittelusta ja seurannasta yksi yhtenäinen asiakokonaisuus ja sisällöltään & tarkkuudeltaan toistensa peilikuvia, mikä olennaisesti nopeuttaa poikkeamien havaitsemista ja tehostaa liiketoiminnan ohjauksen mahdollisuuksia.


Nämä työkalut sopivat erinomaisesti järjestelmän käytön hajautukseen kuhunkin organisaation yksikköön - riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Usein tässä yhteydessä tietosisältö ja tietojen tarkkuus ulotetaan kunkin yksikön operatiivisen toiminnan vaatimusten tasolle saakka. Näin suunnittelusta tulee luonteeltaan enemmän toiminnan suunnittelua kuin perinteistä, sisällöltään vain tuloslaskelmakeskeistä budjetointia. Seurauksena ovat tarkemmat tiedot ja tämän vuoksi paremmat mahdollisuudet havaita poikkeamat viiveittä, nopeutunut tietovirta sekä läpinäkyvyys toimintaan ja sen tehokkuuteen.

Primavistan peruskäyttöön ja käytön hajautukseen tarkoitetut työkalut ovat:

  • Raportointi
  • Suunnittelu
  • Grafiikka
  • Mittaristo

Moduulit voidaan yhdistää eri tavoin yhdeksi työkaluksi kutakin käyttäjää tai käyttäjäryhmää varten.

Johdon raportointi

Primavistan Raportointi-moduuli on normaaliin käyttöön ja käytön hajautukseen tarkoitettu kompakti työkalu jokaiselle vastuuhenkilölle oman vastuualueen tilanteen seurantaan ja monipuoliseen analysointiin.


Raportointi-moduuli tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen työvälineen yrityksen raportointitarpeisiin ja raportoinnin kehittämiseen: johdon raportointiin eli eri lähdejärjestelmien tietojen yhdistelyyn ja tämän tuloksena sisällöltään monipuoliseen toteumien seurantaan. Monipuoliset analysointiominaisuudet lisäävät tehoa tilanteen lähempään analysointiin. Kuukausiraportointi sujuu Primavistalla tehokkaasti; se on dynaaminen ja monipuolinen työkalu aktiiviseen tilanneseurantaan, mm. myynnin hallintaan ja kustannusten kontrollointiin sekä tietojen analysointiin mm. porautumalla, eri näkökulmia käyttäen sekä tulosteiden sarakemallistoja vaihtelemalla. Kun tietosisältö ulotetaan operatiivisen tason yksiköihin asti, luo Primavista ylimmälle johdolle läpinäkyvyyden alas asti, mikä parantaa merkittävästi ohjausmahdollisuuksia.

Mikäli Grafiikka-moduuli on myös käytössä, voidaan numeerisen raportin havainnollistamiseksi laatia raportin oheen pikagraafeja tekemällä valinnat suoraan raportilta. Itse Grafiikka-moduulin avulla voidaan tarkastella visuaalisesti haluttujen asioiden - niin tuote- ja asiakastietojen kuin vastuualueidenkin osalta - näiden pidemmänkin aikajakson kehitystrendejä.

Liittämällä Raportointi-moduuliin Mittaristo-moduuli, saadaan tehokas ja käytännöllinen työkalu laajankin tietomäärän analysointiin selkeän tilannekuvan saamiseksi.

Raportointi-moduuli toimii niin lähiverkoissa kuin Internet-yhteyden kautta (suojattu VPN-yhteys) ja käyttö on pilvipalvelun kaltaista: Käyttö ei ole sidottu omaan työpisteeseen tai työpaikan lähiverkkoonkaan, vaan käyttäjä voi kytkeytyä tunnuksillaan järjestelmään miltä tahansa PCltä tai mobiililaitteelta, jossa on Internet-yhteys ja saa käyttöönsä tarvittavat toiminnot istunnon ajaksi.

Raportointi-moduuli hyödyntää yhteistä, keskitettyä Primavistan SQL-tietokantaa. Tämän tietokannan kautta tapahtuu järjestelmän pääkäyttäjän toimesta myös kaikki järjestelmän, sen käyttö­oikeuksien sekä tietojen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

Raportointi-moduulin ominaisuuksia voidaan täydentää kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan liittämällä siihen Suunnittelu-, Grafiikka- ja Mittaristo-moduulit.

Budjetointi, ennusteet ja näiden suunnitelmien skenaariot

Primavistan Suunnittelu-moduuli on normaaliin käyttöön ja käytön hajautukseen tarkoitettu kompakti työkalu kunkin vastuualueen sekä koko organisaation toiminnan suunnitteluun: budjetit, estimaatit, liukuvat ja jakso- & vuosiennusteet sekä näiden erilaiset skenaariot.


Suunnittelu-moduuli tarjoaa selkeän työvälineen koko organisaation sekä kunkin vastuuhenkilön oman yksikön toiminnan suunnitteluun. Se on monipuolinen työkalu budjettien sekä ennusteiden laadintaan ja sopii mm. myynnin, kustannusten ja projektien talouden yksityiskohtaiseenkin suunnitteluun. Myyntibudjetti voidaan laatia kätevästi niin euroina kuin volyymeina ja yksikköhintoina, vaikkapa jokaisen myyjän toimesta asiakkaittain, alueittain ja tuotteittain eriteltynä. Näitä suunnitelmia voidaan tehdä myös useina vaihtoehtoisina skenaarioina erilaisten kehityssuuntien täsmentämiseksi numeerisesti. Suunnitelmien lisäksi ohjelmistolla voidaan toteuttaa pikaraportointi eli kerätä myös toteumatietoja, esim. viimeisimmät keskeiset avaintiedot - vaikka päivittäin.

Merkittävän hyödyn tarjoavat ohjelmistoon sisältyvät aputoiminnot, joilla tarvittavaa käsityötä vähennetään olennaisesti ja nopeutetaan näin laadintaprosessia. Näitä ovat mm. aiempien tietojen kopionti budjetin pohjaksi ja valmiin budjetin kopiointi ennusteen pohjaksi, näiden tietojen muuttaminen ns. massakerroin-toiminnolla, syötetyn vuositason arvon jakaminen kuukausille vaihtoehtoisten jakoperusteiden avulla, %-muutokset ja esim. yhteisten kustannuserien jakaminen halutuille vastuualueille vapaasti määriteltävillä säännöillä eli vyöryttämällä.

Suunnittelu-moduuli toimii niin lähiverkoissa kuin Internet-yhteyden kautta (suojattu VPN-yhteys) ja käyttö on pilvipalvelun kaltaista: Käyttö ei ole sidottu omaan työpisteeseen tai työpaikan lähiverkkoonkaan, vaan käyttäjä voi kytkeytyä tunnuksillaan järjestelmään miltä tahansa PCltä tai mobiililaitteelta, jossa on Internet-yhteys ja saa käyttöönsä tarvittavat toiminnot istunnon ajaksi.

Suunnittelu-moduuli hyödyntää yhteistä, keskitettyä Primavistan SQL-tietokantaa, jonne tiedot tallentuvat välittömästi, ilman välikäsiä ja ylimääräistä työtä. Keskitetyn tietokannan kautta tapahtuu järjestelmän pääkäyttäjän toimesta myös kaikki järjestelmän, sen käyttö­oikeuksien sekä tietojen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

Suunnittelu-moduulin ominaisuuksia voidaan täydentää kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan liittämällä siihen Raportointi-, Grafiikka- ja Mittaristo-moduulit.

Graafinen tarkastelu

Primavistan Grafiikka-moduuli täydentää sisällöltään numeerisia Raportointi- ja Suunnittelu-moduuleja; se on normaaliin käyttöön ja käytön hajautukseen tarkoitettu kompakti työkalu oman vastuualueen tilanteen ja suunnitelmien visuaaliseen tarkasteluun.


Grafiikka-moduuli tarjoaa selkeän työvälineen toteumatietojen sekä suunnitelmien visuaaliseen tarkasteluun. Sen avulla voidaan havainnoida niin pidempiaikaisten trendien suuntauksia kuin lyhytaikaisia muutoksia.

Grafiikka-moduulin ansiosta voidaan Pikagrafiikka-ominaisuudella kätevästi täydentää Raportointi-moduulin havainnollisuutta.

Grafiikka-moduuli toimii niin lähiverkoissa kuin Internet-yhteyden kautta (suojattu VPN-yhteys) ja käyttö on pilvipalvelun kaltaista: Käyttö ei ole sidottu omaan työpisteeseen tai työpaikan lähiverkkoonkaan, vaan käyttäjä voi kytkeytyä tunnuksillaan järjestelmään miltä tahansa PCltä tai mobiililaitteelta, jossa on Internet-yhteys ja saa käyttöönsä tarvittavat toiminnot istunnon ajaksi.

Grafiikka-moduuli hyödyntää yhteistä, keskitettyä Primavistan SQL-tietokantaa. Tämän tietokannan kautta tapahtuu järjestelmän pääkäyttäjän toimesta myös kaikki järjestelmän, sen käyttö­oikeuksien sekä tietojen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

Grafiikka-moduulin ominaisuuksia voidaan täydentää kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan liittämällä siihen Raportointi-, Suunnittelu- ja Mittaristo-moduulit.

Visuaalinen tilannekuva mittariston avulla

Primavistan Mittaristo-moduuli täydentää Raportointi-moduulia; sen avulla voidaan seuloa nopeasti esiin ja tarkastella isostakin tietomäärästä keskeiset tunnusluvut ja näin nähdä yhdellä silmäyksellä, missä ollaan ja mihin suuntaan muutokset osoittavat.

Mittaristo-moduuli tarjoaa havainnollisen työvälineen viimeisimpien keskeisten toteumatietojen sekä näiden muutossuuntien nopeaan tarkasteluun. Mittaristo-moduuli yhdistetään Raportointi-moduuliin yhdeksi työkaluksi tuomaan lisää havainnollisuutta, kunkin käyttäjän tarpeiden mukaan, se ei toimi itsenäisenä moduulina.

Pääkäyttäjä määrittelee kaikki käytettävät mittarit raja-arvoineen ja esitystapoineen sekä näistä koostettavat mittarikokoelmat ja laajemmat mittareina esitettävät raportit. Mittareille on useita erilaisia esitystyyppejä, mm. nopeusmittari, liikennevalo ja viivagraafi.

Valitun vastuualueen mittarit-kokoelma näkyy raporttinäkymän alapaneelissa. Mittareilla esitettävät laajempisisältöiset raportit vastaavat normaalia numeerista raporttia ja näitä on kaksi eri tyyppiä valitun raportin mukaisesti. Vastuualuemittarit-raportissa vertaillaan useita vastuualueita, kuten kustannuspaikkoja, osastoja, projekteja, myyjiä ja asiakkaita. Rivimittarit-raportilla vertaillaan vastaavasti useita tilejä, kuten muuttuvat kustannukset, palkat, käyttökate sekä muita rivitietoja, kuten tuotteita esim. myyntieuroina ja volyymimääräisesti.

 
 
 
OTA YHTEYTTÄ
1406
Data too long for column 'otsikko' at row 1